Share

Banimi

Banimi

Objekt për banim familjar në ndërtesa banimi “Invest Bilding 01”

View Project

Shtëpi banimi për më shumë familje P+2+Pk

View Project

Objekt Banimi në KP nr.1690/10 G.P 3.14

View Project

Objekt Banimi në KP nr.1692/19 G.P 3.15

View Project

Objekt Banimi “Аerodrom 5”

View Project

Objekt Banimi “Аerodrom 4”

View Project

Objekt Afarist-Banimi P+9+P

View Project

NDËRTESË BANIMI А2

View Project

Objekt Afarist-Banimi P+5

View Project

Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

View Project