Share

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА, ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА, ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА, ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

РАПИД БИЛД ја утврдува оваа политика за квалитет, околина и здравје и безбедност при работа заради обезбедување на услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост да ги исполнуваат нивните искажани реални барања и да бидат според важечките законски прописи и национални и меѓународни стандарди.

Насоченоста кон потребите на клиентите и задоволството на клиентите од извршената работа се најважните вредности според кои РАПИД БИЛД  ја мери и ја одредува својата вкупна успешност.

За постигнување, одржување и зајакнување на тие вредности, трајно се обврзуваме:

 • Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврска постојано да се развива и усовршува
 • Да набавуваме најсовремени материјали и опрема, како и да ја одршуваме и подобруваме инфраструктурата и околината за пријатна работа
 • Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите
 • На клиентите да им нудиме најоптимални и целосни решенија
 • Да реализираме решенија кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на клиентите
 • Да водиме грижа за животната срeдина и околина
 • Рационално да ја трошиме енергијата, суровините и останатите природни ресурси
 • Да спречуваме создавање на отпад и вршиме класифицирање на отпадните материјали според можностите за нивно рециклирање
 • Да бидеме одговорни кон вработените преку воведување на безбедносни мерки, намалување на ризикот од повреди и здравствени проблеми
 • Да соработуваме со сите заинтересирани страни со отворен и културен дијалог, со цел заеднички да се допринесе за подобрување на безбедноста и здравјето при работата
 • Да ја применуваме и подобруваме ефикасноста на системите за управување со квалитет, околина и здравје и безбедност при работа, втемелени на барањата на меѓународните норми ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и да тежнееме кон надминување на висината на тие барања
 • Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитет, околина и здравје и безбедност при работа.

 Секој вработен во компанијата мора да биде запознат со политиката за квалитет, околина и здравје и безбедност при работа, да ја прифати и почитува како трајно начело во сопственото работење.