Share

Për ne

Për ne

01

Për Rapid Bild

RAPID BILD është kompani ndërtimi që kryen objekte të çdo lloji: objekte banimi, afariste, industriale, komplet gazsjellësit magjistral me stacione bllokimi dhe stacione kryesore matëse rregullatore, sisteme kanalizimesh atmosferike dhe fekale, infrastrukturë rrugore me objekte shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, kryqëzime në disnivel) rikonstruksione, shtesa ndërtimi etj.

Veçoria kryesore e kompanisë është performancë e shpejtë, cilësore dhe bashkëkohore, që ndodh për shkak të përdorimit të pajisjeve dhe materialeve më bashkëkohore për ndërtim, implementimi i standardeve botërore për cilësi dhe menaxhment, si edhe posedim të ekipit të përbërë nga staf shumë profesional. Në realizim të punëve në fushën e veprimtarisë vetjake e respekton gjithmonë rregulloren teknike, i respekton standardet etike dhe profesionale të këtij profesioni, dhe me punimin vetjak e përfaqëson interesin e investitorit të tyre në kuadër të dispozitave ligjore, interesin e shoqërisë dhe imazhin dhe reputacionin e profesionit dhe profesionalizmit.

02

Shërbimet tona

Rapid Bild kryhen objekte banimi, afariste, objekte industriale, sisteme atmosferike dhe fekale kanalizimi, objekte rrugore shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, disnivel), rikonstruksione, shtesa ndërtimit, enterier dhe punë të tjera përfundimtare.

Në realizim të punëve në fushat e veprimtarisë së tij e respekton rregulloren teknike, i respekton standardet etike dhe profesionale të këtij profesioni, dhe me punën vetjake e përfaqëson interesin e investitorit të tij në kuadër të dispozitave ligjore, interesin e shoqërisë dhe imazhin dhe reputacionin e profesionit dhe profesionalizimin.

03

Faza e përpunimit

Menaxhimi profesional dhe stafi i kualifikuar në çdo projekt qasen në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe me sfidë për plotësim të afateve dhe kushteve të kontraktuara, pavarësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria e të njëjtës.

Hulumtim

Faza e hulumtimit është shumë e rëndësishme. Japim gjithçka nga vetja që t’i parashikojmë të gjitha problemet e mundshme me të cilat do të mund të përballemi, që do të mund të ndikonin në buxhetin dhe kohën e parashikuar për përfundim të projektit. Sapo të jetë e gatshme kjo pjesë e përpunimit, fitojmë zgjidhje që:

 • është e bazuar në nevojat tuaja konkrete, duke u siguruar se paguani dhe fitoni aq sa është e nevojshme për projektin tuaj;
 • është efektive për sa i përket çmimit, por megjithatë le hapësirë për amortizim nëpërmjet dallimeve në çmim me qëllim që të sigurohet proces i pandërprerë i ndërtimit;
 • Gjithmonë i angazhojmë të punësuarit më të mirë që të përfshihen në fushat specifike.

Analizë

Faza e analizës ndikon në atë se si projekti do të mund të kryhet në periudhën më të shkurtër të mundshme. Qëllimi ynë është që t’i anashkalojmë të gjitha problemet që i kemi parashikuar me fazën e hulumtimit. Falë fazës cilësore të analizës, fitojmë:

 • projekt që do të mund të realizohej në kohë, me rrezik minimal për zgjatje të procesit të konstruksionit;
 • projekt që nuk do të pësojë dëm dhe rehabilitim plotësues të problemeve që do të mund të lindnin nga ndërhyrje ndërtimore jo mjaft të menduara;
 • cilësi e përkryer e projektit për të cilin janë përdorur metodat më bashkëkohore për përpunim dhe konstruksion.

Dizajn

Faza e dizajnit është faza në të cilën planifikohet pamja e projektit me qëllim që t’i kuptojmë nevojat dhe dëshirat tuaja konkrete, duke i plotësuar plotësisht standardet më bashkëkohore për cilësi afatgjate. Me atë arrijmë që projekti:

 • duket ashtu siç e keni menduar, më shpesh është edhe i përmirësuar me sugjerimet tona me qëllim plotësimin maksimal të nevojave të klientit;
 • e ndërtuar me shumicën e materialeve bashkëkohore dhe cilësore në mënyrë që të zgjasë sa më gjatë që të jetë e mundur sipas standardeve botërore;
 • është i dizajnuar në mënyrë cilësore dhe i planifikuar me qëllim që të thjeshtëzohet çdo ndërhyrje e mëtejshme ndërtimore atje ku do të mund të ishte e nevojshme

Konstruksion

Faza e konstruksionin është faza finale që i realizon tre fazat paraprake të hartimit të versionit përfundimtar fizik të projektit. Me konstruksion cilësor të projektit të kontraktuar fitohet:

 • ndërtesë të ndërtuar me materialet më cilësore dhe sipas standardeve më të lartë për siguri që i kërkojnë nevojat tona;
 • standarde të nivelit të lartë, për realizimin e së cilave punëtorët tanë shpesh vizitojnë panaire dhe seminare;
 • ndërtesë afatgjatë pa rreziqe nga dëmtimi që do të jetë pasqyrim i cilësisë që e kërkon Rapid Bild