Share

Shtëpi

RAPID BILD

I NDËRTOJMË ËNDRRAT TUAJA

01

Për ne

RAPID BILD është kompani ndërtimi që kryen objekte të çdo lloji: objekte banimi, afariste, industriale, komplet gazsjellësit magjistral me stacione bllokimi dhe stacione kryesore matëse rregullatore, sisteme kanalizimesh atmosferike dhe fekale, infrastrukturë rrugore me objekte shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, kryqëzime në disnivel) rikonstruksione, shtesa ndërtimi etj.

Shërbime

02

Shërbime

03

Karakteristika

Shërbim të plotë

Kontraktues komplet duke filluar nga projekti nëpërmjet ndërtimit dhe deri në dorëzimin e objektit sipas parimit “çelës në dorë”.

Ekip profesional

Stafi shumë i kualifikuar në çdo projekt vepron në mënyrë profesionale pavarësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria.

Performancë në kohë

Qasja profesionale ndaj çdo projekti është kyçi për plotësimin në kohë të afateve dhe kushteve të kontraktuara.

Materiale cilësore

Përdorimi i materialeve cilësore dhe makinerive bashkëkohore për ndërtim e karakterizojnë qasjen moderne ndaj punës.

Teknologji të reja

Në realizim të punëve në veprimtarinë e vet gjithmonë përdor pajisjet më bashkëkohore për ndërtim.

Standarde profesionale

Ruhen të gjitha standardet etike dhe profesionale, si edhe interesi i investitorit në kuadër të dispozitave ligjore.

04

Partnerë

05

Projekte

Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

Objekt Afarist-Banimi P+5

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО

RAPID BILD

I NDËRTOJMË ËNDRRAT TUAJA

01

Për ne

RAPID BILD është kompani ndërtimi që kryen objekte të çdo lloji: objekte banimi, afariste, industriale, komplet gazsjellësit magjistral me stacione bllokimi dhe stacione kryesore matëse rregullatore, sisteme kanalizimesh atmosferike dhe fekale, infrastrukturë rrugore me objekte shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, kryqëzime në disnivel) rikonstruksione, shtesa ndërtimi etj.

Shërbime

02

Shërbime

03

Karakteristika

Shërbim të plotë

Kontraktues komplet duke filluar nga projekti nëpërmjet ndërtimit dhe deri në dorëzimin e objektit sipas parimit “çelës në dorë”.

Ekip profesional

Stafi shumë i kualifikuar në çdo projekt vepron në mënyrë profesionale pavarësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria.

Performancë në kohë

Qasja profesionale ndaj çdo projekti është kyçi për plotësimin në kohë të afateve dhe kushteve të kontraktuara.

Materiale cilësore

Përdorimi i materialeve cilësore dhe makinerive bashkëkohore për ndërtim e karakterizojnë qasjen moderne ndaj punës.

Teknologji të reja

Në realizim të punëve në veprimtarinë e vet gjithmonë përdor pajisjet më bashkëkohore për ndërtim.

Standarde profesionale

Ruhen të gjitha standardet etike dhe profesionale, si edhe interesi i investitorit në kuadër të dispozitave ligjore.

04

Partnerë

05

Projekte

Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

Objekt Afarist-Banimi P+5

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО

RAPID BILD

I NDËRTOJMË ËNDRRAT TUAJA

01

Për ne

RAPID BILD është kompani ndërtimi që kryen objekte të çdo lloji: objekte banimi, afariste, industriale, komplet gazsjellësit magjistral me stacione bllokimi dhe stacione kryesore matëse rregullatore, sisteme kanalizimesh atmosferike dhe fekale, infrastrukturë rrugore me objekte shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, kryqëzime në disnivel) rikonstruksione, shtesa ndërtimi etj.

Shërbime

02

Shërbime

03

Karakteristika

Shërbim të plotë

Kontraktues komplet duke filluar nga projekti nëpërmjet ndërtimit dhe deri në dorëzimin e objektit sipas parimit “çelës në dorë”.

Ekip profesional

Stafi shumë i kualifikuar në çdo projekt vepron në mënyrë profesionale pavarësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria.

Performancë në kohë

Qasja profesionale ndaj çdo projekti është kyçi për plotësimin në kohë të afateve dhe kushteve të kontraktuara.

Materiale cilësore

Përdorimi i materialeve cilësore dhe makinerive bashkëkohore për ndërtim e karakterizojnë qasjen moderne ndaj punës.

Teknologji të reja

Në realizim të punëve në veprimtarinë e vet gjithmonë përdor pajisjet më bashkëkohore për ndërtim.

Standarde profesionale

Ruhen të gjitha standardet etike dhe profesionale, si edhe interesi i investitorit në kuadër të dispozitave ligjore.

04

Partnerë

05

Projekte

Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

Objekt Afarist-Banimi P+5

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО

RAPID BILD

I NDËRTOJMË ËNDRRAT TUAJA

01

Për ne

RAPID BILD është kompani ndërtimi që kryen objekte të çdo lloji: objekte banimi, afariste, industriale, komplet gazsjellësit magjistral me stacione bllokimi dhe stacione kryesore matëse rregullatore, sisteme kanalizimesh atmosferike dhe fekale, infrastrukturë rrugore me objekte shoqëruese (nënkalime, mbikalime, lëshime, kryqëzime në disnivel) rikonstruksione, shtesa ndërtimi etj.

Shërbime

02

Shërbime

03

Karakteristika

Shërbim të plotë

Kontraktues komplet duke filluar nga projekti nëpërmjet ndërtimit dhe deri në dorëzimin e objektit sipas parimit “çelës në dorë”.

Ekip profesional

Stafi shumë i kualifikuar në çdo projekt vepron në mënyrë profesionale pavarësisht nga madhësia dhe ndërlikueshmëria.

Performancë në kohë

Qasja profesionale ndaj çdo projekti është kyçi për plotësimin në kohë të afateve dhe kushteve të kontraktuara.

Materiale cilësore

Përdorimi i materialeve cilësore dhe makinerive bashkëkohore për ndërtim e karakterizojnë qasjen moderne ndaj punës.

Teknologji të reja

Në realizim të punëve në veprimtarinë e vet gjithmonë përdor pajisjet më bashkëkohore për ndërtim.

Standarde profesionale

Ruhen të gjitha standardet etike dhe profesionale, si edhe interesi i investitorit në kuadër të dispozitave ligjore.

04

Partnerë

05

Projekte

Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

Objekt Afarist-Banimi P+5

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО