Share

Стовариште за нафтени деривати и придружни објекти

Стовариште за нафтени деривати и придружни објекти

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

  • Локација: с.Речица, Куманово
  • Инвеститор: Квалитет Пром ДООЕЛ – Куманово
  • Улога: Изведувач на фаза карабина, Армирано-бетонска к-ција со ѕидарија
  • Година: 2013-2014