Share

Our Portfolio

Проекти

Партерно уредување околу Хала

View Project

Асфалтна База

View Project

Потпатници на км 21+867 и км 23+000 на Автопат Миладиновци

View Project

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница Клечовце – БС5, 61км (0-61км)

View Project

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница БС5 – Неготино, 36км (61-97км)

View Project

Магистрален Гасовод Делница “Скопје-Тетово-Гостивар”

View Project

Магистрален Гасовод Делница “Неготино (Кавадарци)-Битола”

View Project

Стовариште за нафтени деривати и придружни објекти

View Project

Настрешница за покривање на материјали

View Project

Станица за технички преглед на возила – Америт

View Project

Мадел Бал – Станбено Деловен Објект

View Project

Деловен Објект “ДЕТОИЛ”

View Project

ХАЛА – Погон за амбалажирање со придружни простории КП 203/3 КО

View Project

Управна Зграда на Прокредит Банка

View Project

Објект за семејно домување во станбени згради “Инвест Билдинг 01”

View Project

Повеќесемејна станбена куќа П+2+Пк

View Project

Станбен Објект на КП бр.1690/10 Г.П 3.14

View Project

Станбен Објект на КП бр.1692/19 Г.П 3.15

View Project

Станбен Објект “Аеродром 5”

View Project

Станбен Објект “Аеродром 4”

View Project

Станбено Деловен Објект П+9+П

View Project

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО

View Project

СТАНБЕНА ЗГРАДА А2

View Project

Станбено Деловен Објект П+5

View Project

Домување во Станбени згради П+6+Пк ГП 8.4

View Project