Share

Новости

Новости

Асфалтна База

More information Воспоставувањето на асфалтна база на операторот SINOHYDRO Co LTD се спроведе на територијата на општина Штип, во КО Сарчиево, на локација со вупна површина од од 38.139 m2. Локацијата за воспоставување на асфалтната база се наоѓа на оддалеченост од околу 6,5 km од градот Штип. Рапид Билд учествуваше како подизведувач на SINOHYDRO во [...]
read more

Потпатници на км 21+867 и км 23+000 на Автопат Миладиновци

More information Тип на конструкција – Армирано-бетонска конструкција со распон L=8m , висина H=7m ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ Локација: Штип Инвеститор: Агенција за патишта на Р. Македонија Главен Инвеститор: СИНОХИДРО - Р.Кина Улога: Подизведувачувач на "СИНОХИДРО" - Р.Кина Година: 2015-2016 Previous Project Next Project
read more

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница Клечовце – БС5, 61км (0-61км)

More information На проектот за Изградба на магистрален гасовод делница Клечовце – Блок станица 5 со должина од 61км каде како Инвеститор се јавува АД Македонски Енергетски Ресурси, РАПИД БИЛД ДОО беше вклучен како подизведувач на компаниите SGSM Oil & Gas Service и ЧАКАР ПАРТНЕРС ДОО, за кои во период од 02.2015 до 06.2016 ги [...]
read more

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница БС5 – Неготино, 36км (61-97км)

More information На проектот за Изградба на магистрален гасовод делница Блок станица 5 - Неготино со должина од 36км каде како Инвеститор се јавува АД Македонски Енергетски Ресурси, РАПИД БИЛД ДОО е главен изведувач (Лидер на група на понудувачи), каде согласно договорот во период од 06.2016 до 12.2017 ги изведува следниве работи: инженеринг и изработка [...]
read more

Магистрален Гасовод Делница “Скопје-Тетово-Гостивар”

More information На проектот за Изградба на магистрален гасовод делница Скопје – Тетово - Гостивар со должина од 77км и крак за Тетово со должина од 10км каде како Инвеститор се јавува АД Македонски Енергетски Ресурси, РАПИД БИЛД ДОО е главен изведувач (Лидер на група на понудувачи), каде согласно договорот со Инвеститорорт, во период од [...]
read more

Магистрален Гасовод Делница “Неготино (Кавадарци)-Битола”

More information На проектот за Изградба на магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) - Битола со должина од 92км каде како Инвеститор се јавува АД Македонски Енергетски Ресурси, РАПИД БИЛД ДОО е чле на група на понудувачи, каде како Лидер на група на понудувачи се јавува ГД ГРАНИТ АД. Согласно договорот со Инвеститорот, во период од [...]
read more

Настрешница за покривање на материјали

More information Тип на конструкција – Челична Проект реализиран во 2016 година ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ Локација: Технолошко индустриска зона бр.14 - Штип Површина: 400m² Инвеститор: Џонсон Контролс ДООЕЛ - Штип Главен инвеститор: Квалитет Пром Улога: Подизведувач на Квалитет Пром Година: 2016 Previous Project Next Project
read more

Станица за технички преглед на возила – Америт

More information Во самата околина кај Качанички пат, Рапид Билд изгради импозантна и ултра модерна станица наменета за технички преглед на возила. Најновата тенологија за градба беше применета токму на овој објект, каде нашата компанија учествува како главен изведувач. Проектот е финално изведен во 2016 година. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ Локација: ул. Момин Поток бб, Скопје [...]
read more
1 2 3