Share

Високоградба

Високоградба

Високоградба

 

Станбено-деловни објекти

 

Станбено-деловните објекти изведени од страна на Рапид Билд како за главна одлика се носат со епитетот за модерни и современи објекти, реализирани и изведени по сите светски критериуми. Во овој тип на високоградби Рапид Билд врши изведба од типот клуч на рака, каде се јавува како изведувач на сите градежни фази или пак изведува само фаза карабина (армирано-бетонска конструкција со ѕидарски работи).

 

Околу услугата

Она што Рапид билд со сигурност ви го гарантира е брзината и квалитетот на изведбата која стои како наш примат. Оттаму, одликите на објектот изграден од Рапид Билд се:

  • Изведба во најскор временски период
  • Најквалитетни материјали
  • Врвна технологија

 

Индустриски објекти

 

Рапид Билд изведува армирано-бетонски или челични конструктивни системи за сите видови на индустриски објекти (хали, производни погони, хангари, настрешници, складишта итн.). Во зависност од потребите и барањата на инвеститорот Рапид Билд се јавува како изведувач на сите градежни фази т.е тип клуч на рака или како изведувач само на фаза конструкција (армирано-бетонска или челична).

Околу услугата

За изведба на челичните конструктивни системи Рапид Билд поседува:

  • сопствени производни погони
  • модерна опрема
  • транспортни средства
  • материјали кои овозможуваат брза и квалитетна изведба

Share post: