Share

За нас

За нас

01

За Рапид Билд

РАПИД БИЛД е градежна компанија која изведува објекти од секаков вид и тоа: станбени, деловни, индустриски објекти, магистрални гасоводи комплет со блок станици и главно мерно регулациони станици, атмосферски и фекални канализациони системи, патна инфраструктура со придружни објекти (подпатници, надпатници, пропусти, клучки), реконструкции, доградби итн.

Главната одлика на компанијата е брзаквалитетна и современа изведба, која се должи на користење на најсовремена опрема и материјали за градба, имплементирање на светските стандарди за квалитет и менаџмент, како и поседување на тим составен од високо-професионален и стручен кадар. Во реализација на работите во областите на својата дејност секогаш ја запазува техничката регулатива, ги запазува етичките и стручни стандарди на оваа професија, а со своето работење го застапува интересот на својот инвеститор во рамки на законските прописи, интересот на општеството и угледот и репутацијата на професијата и професионалноста.

02

Нашите услуги

Рапид Билд изведува станбени, деловни, индустриски објекти, атмосферски и фекални канализациони системи, придружни патни објекти (подпатници, надпатници, пропусти, клучки), реконструкции, доградби, ентериери и други завршни работи.

Во реализација на работите во областите на својата дејност секогаш ја запазува техничката регулатива, ги запазува етичките и стручни стандарди на оваа професија, а со своето работење го застапува интересот на својот инвеститор во рамки на законските прописи, интересот на општеството и угледот и репутацијата на професијата и професионалноста.

03

Фази на изработка

Професионалниот менаџмент и квалификуваниот кадар на секој проект пристапуваат сеопфатно и со предизвик за исполнување на договрените рокови и услови, независно од големината и сложеноста на истиот.

Истражување

Фазата на истражување е многу важна. Даваме сè од себе за да ги предвидиме сите можни проблеми со кои би се соочиле, кои би влијаеле на буџетот и предвиденото време на завршување на проектот. Штом овој дел од изработката е готов, добиваме решение кое:

 • е базирано на вашите конкретни потреби, осигурувајќи се дека плаќате и добивате онолку колку што е потребно за вашиот проект;
 • е ефективно од смисла на цената, но сепак остава простор за амортизација преку разлики во цената со цел да се обезбеди непрекинат процес на изградба;
 • е од исклучителен квалитет. Секогаш ги ангажираме најдобрите вработени да се вклучат во специфичните области.

Анализа

Фазата на анализа влијае на тоа како проектот би се извел во најкраток можен период. Нашата цел е да ги избегнеме сите проблеми кои сме ги предвиделе со фазата на истражување. Благодарение на квалитетната фаза на анализа, добиваме:

 • проект кој би се реализирал навремено, со минимален ризик за пролонгирање на процесот на конструкција;
 • проект кој нема да трпи штета и дополнителна санација на проблеми кои би настанале од недоволно осмислени градежни зафати;
 • совршен квалитет на проектот за кој би биле искористени најсовремените методи за изработка и конструкција.

Дизајн

Фазата на дизајн е фазата во која се планира изгледот на проектот со цел да ги разбереме вашите конкретни потреби и желби, исполнувајќи ги целосно по најсовремени стандарди за долготраен квалитет. Со тоа постигнуваме проектот да:

 • изгледа онака како што сте го замислиле, најчесто и подобрен со нашите сугестии со цел максимално задоволување на потребите на клиентот;
 • е изграден од најсовремени и најквалитетни материјали со цел истиот изглед да се одржува најдолго што може да налагаат светските стандарди;
 • е квалитетно дизајниран и испланиран со цел да се поедноставни секој понатамошен додатен градежен зафат онаму каде што би можел да е потребен.

Конструкција

Фазата на конструкција е финалната фаза која ги реализира предходните три фази на осмислување во конечната физичка верзија на проектот. Со квалитетната конструкција на договорениот проект се добива:

 • градба изградена со најквалитетните материјали по највисоките стандарди за безбедност кои ги налагаат вашите потреби;
 • стандарди од врвно ниво, за чие остварување нашите работници често посетуваат саеми и семинари;
 • долготрајна градба без ризици од оштетување која ќе биде олицетворение на квалитетот кој го налага Рапид Билд.