Share

Дома

РАПИД БИЛД

ГИ ГРАДИМЕ ВАШИТЕ СОНИШТА

01

За нас

РАПИД БИЛД е градежна компанија која изведува објекти од секаков вид и тоа: станбени, деловни, индустриски објекти, магистрални гасоводи комплет со блок станици и главно мерно регулациони станици, атмосферски и фекални канализациони системи, патна инфраструктура со придружни објекти (подпатници, надпатници, пропусти, клучки), реконструкции, доградби итн.

Услуги

02

Услуги

03

Карактеристики

Целосна услуга

Комплетен изведувач од проект преку градба па сè до предавање на објектот по принципот „клуч на рака“.

Професионален тим

Високо квалификуваниот кадар на секој проект пристапува професионално независно од големината и сложеноста.

Навремена изведба

Професионалниот пристап кон секој проект е клучот за навременото исполнување на договорените рокови и услови.

Квалитетни материјали

Користењето на квалитетни материјали и современи машини за градба го отсликуваат модерниот пристап кон работата.

Нови технологии

Во реализација на работите во својата дејност секогаш користи најсовремената опрема за градба.

Стручни стандарди

Се запазуваат сите етичките и стручни стандарди, како и интересот на инвеститорот во рамки на законските прописи.

04

Партнери

05

Проекти

Домување во Станбени згради П+6+Пк ГП 8.4

Станбено Деловен Објект П+5

Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов – Кеј Димитар Влахов КО